Hea lugeja, räägi oma lihavõtteplaanidest ja -traditsioonidest kommentaariumis või kirjuta aadressil rahvahaal@delfi.ee !