„Eesti toetab täielikult Ukraina ja Gruusia suveräänsust ning territoriaalset terviklikkust,“ ütles minister Reinsalu ning väljendas muret põhiõiguste rikkumiste ja inimõiguste olukorra halvenemise pärast okupeeritud aladel. Ta tõi näiteks, et okupeeritud Abhaasias ja Lõuna-Osseetias ei ole inimestele tagatud sellised põhiõigused nagu näiteks arstiabi: haigestunud inimesed ei saa piisavat abi sealsetest haiglatest ning samas ei anna de facto ametivõimud neile luba saada arstiabi Gruusia valitsuse kontrolli all olevatelt aladelt.

Ministrite nõukogu ees peetud kõnes kutsus Reinsalu Venemaad üles lõpetama sekkumine, agressioon ja inimõiguste rikkumised ning järgima rahvusvahelisi norme ja võetud kohustusi. „Kõik OSCE osalisriigid peavad järgima kokkulepitud reegleid, rahvusvahelist õigust ja Helsingi põhimõtteid,“ sõnas minister.

Välisminister Reinsalu tunnustas ja avaldas toetust OSCE erivaatlusmissioonile (SMM) Ukrainas ning rõhutas, et Venemaa peab tagama SMM-le ligipääsu kogu oma tegevuspiirkonnale, s.h. Ukraina-Venemaa piiri ääres.

Välisministri sõnul on OSCE-l vaja hoida tähelepanu ka kehtivate relvastuskontrolli lepingute täitmisel ning Viini dokumendi uuendamisel.

Samu väärtusi ja põhimõtteid lubas välisminister Reinsalu kaitsta ka kahe eelseisva aasta jooksul, mil Eesti on ÜRO Julgeolekunõukogu valitud liige.

Käesoleval aastal on OSCE eesistuja Slovakkia ning OSCE ministrite nõukogu 26. kohtumine toimub 5.–6. detsembril Bratislavas. Järgmine eesistuja on 2020. aastal Albaania.

OSCE on suurim regionaalne julgeolekualase koostöö organisatsioon, kuhu kuulub 57 osalisriiki ning mille tegevus on suunatud rahu ja stabiilsuse tagamisele.