Keskkonnainspektsioon alustas juhtumiga seoses kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb riikidevahelise jäätmeveo nõuete rikkumist, kui jäätmeid on veetud olulises koguses.

Ringkonnaprokurör Mairi Heinsalu selgitas, et jäätmete õige käitlemine on keskkonna seisukohalt oluline ning seetõttu on jäätmekäitluseeskirjade rikkumine, kui käideldakse jäätmeid suures koguses, kuritegu. Ta lisas, et jäätmed kujutavad ohtu loodusele ning seetõttu ei tohi neid lihtsalt niisama kusagile koormate viisi ladustada. "Püüame järgneva kriminaalmenetluse käigus saada ülevaate sellest, millises mahus ja milliseid jäätmeid on ebaseaduslikult käideldud ning kuhu need on tänaseks viidud,“ ütles Heindalu.

Keskkonnaameti loa kohaselt tohtis ettevõte Suomen Öljykierratys Oy tuua Eestisse ehitus- ja lammutussegaprahti, ent tõi selle asemel sorteerimisjääki. Seetõttu tühistas keskkonnaamet ettevõttele antud veoloa jäätmete Eestisse toomiseks.

Jäätmete sissevedu ja edasine käitlus peab toimuma ranges kooskõlas seadustega, et vältida jäätmete sattumist käitlemisõigust mitteomavate isikute valdusesse või selleks mitteettenähtud kohta.