"Tallinna linnamööbli valiku ja paigutuse juhend ühtlustab linnamööbli valikut, lihtsustab mööbli hankimist ning hooldamist ja annab võimaluse ühtse linnapildi kujundamiseks," selgitas Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf. "Juhendis on määratletud linnamööbli värvitoonid, materjali ja pinnaviimistluse kvaliteedile esitatavad nõuded ning hoolduseeskirjad."

Tallinna linnamööbli valiku ja paigutuse juhend koostamisel võeti aluseks Iseasi OÜ uurimustöö "Tallinna linnamööbli kasutuse analüüs ja ettepanekud" (autorid Martin Pärn ja Pent Talvet). Linnamööbli valiku ja paigutuse juhendis käsitletakse linnamööbli kvaliteedile ja paigutamisele esitatavaid nõudeid ning antakse valiku- ja paigutussoovitusi.

Tallinna keskkonna- ja kommunaalvaldkonna abilinnapea Klandorf lisas, et praegu on linnamööbli valik liiga lai ja ebaühtlane ning osaliselt halvas seisukorras. 2018. aastal analüüsis Tallinna Kommunaalamet tänavamööbli olukorda, kogus andmeid linnaosadelt, Kadrioru Pargilt ja linnaplaneerimise ametilt. Kokkuvõttes selgus, et linnamööbli olukord Tallinnas on väga kirju. Näiteks ligikaudu 40 protsenti pinkidest on amortiseerunud ja vajab väljavahetamist või uuendamist; pinkidele ja prügikastidele ei ole alati valitud sobivaimat disaini ja asukohta jne.

Linnamööbli valiku ja paigutuse juhend on abiks ka linnamööbli asukohtade kavandamisel, hooldamisel ja hangete ettevalmistamisel. Samuti on juhend abiks see investeeringute kava koostamisel ning uute projektide kooskõlastamisel. Juhend kehtib kogu Tallinna linnas, hõlmates magistraale, kergliiklusteid, jalakäijate tänavaid, elamute vahelisi alasid, rohealasid ja ühiskondlike hoonete ümbrust.

Samas nähakse Tallinna linnamööbli valiku ja paigutuse juhendis ette ka linnapilti rikastavaid erilahendusi näiteks arhitektuursete projektide korral või tugeva identiteediga kohtades, nagu Tallinna Vanalinn jms.