Euroopa kodanikualgatus on osalusdemokraatia vahend, mis võimaldab teha ettepanekuid õiguslike muudatuste kohta kõigis valdkondades, kus Euroopa Komisjon on pädev esitama seadusandlikke ettepanekuid. Nendeks valdkondadeks on näiteks keskkond, põllumajandus, energeetika, transport või kaubandus.

Kodanikualgatus peab koguma vähemalt miljon toetushäält kokku vähemalt seitsmest Euroopa Liidu liikmesriigist. Algatus võimaldab eri liikmesriikide kodanikel mõjutada EL-i poliitika kujundamist.

Uus määrus kehtestati selleks, et suurendada EL-i kodanike võimalust osaleda demokraatlikus elus, muuta Euroopa kodanikualgatus korraldajate ning taotlejate jaoks vähem koormavaks ja kasutajasõbralikumaks ning seeläbi tuua EL-i kodanikele lähemale.