TTJA kontrollis 2018. aasta aprillis ja mais Põlva, Tartu ja Võru maakondades raudteeülesõidukohti, kus tuvastati mitmeid rikkumisi raudteeülesõidukohtadel. Nende likvideerimiseks palus TTJA Eesti Raudteel esitada rikkumiste likvideerimise ajagraafik.

Eesti Raudtee saatiski mullu juulis oma nägemuse sellest ajagraafikust, kuid TTJA nõudis siiski nõuetele mittevastavuste likvideerimist hiljemalt 17. juuniks 2019.

Viis päeva enne tähtaja kukkumist palus Eesti Raudtee jällegi ajapikendust Valga-Koidula raudteeliini ülesõitude korrastamiseks, aga tegi ka ettepaneku foorisignalisatsioonide uuendamiseks kahes osas, mille kohaselt jõutakse töödega lõpuni alles viie aasta pärast. Esialgne häda-variant valmiks aga juba kahe kuuga.

Eesti Raudtee taristudirektor Kaido Aettik ütles Delfile, et säärane plaan loodi selleks, et mitte investeerida releepõhisesse (vananenud liiklusjuhtimissüsteemide) automaatikasse, vaid saavutada parim ja modernseim lahendus.

"Selleks tuleb tööd ära teha etapiliselt. Selgituseks veel olukorra kohta nii palju, et ka praegusel hetkel on liiklusjuhtimissüsteem antud lõigul täitsa toimiv ning täidab oma funktsiooni. Samuti on Valga-Koidula rongide liiklustihedus väga väike, vaid mõned rongid nädalas," selgitas Aettik.

Esimeses etapis asendataks seega olemasolevad hõõglampfoorid LED-tehnoloogial põhinevate valgusdioodidega fooridega. Tööde mahtu kuuluks vundamentide, foorimastide ja fooripeade asendamine hetkel AS Eesti Raudtee taristul kasutuses olevatele sarnaste toodetega.

Samuti ehitataks ümber fooripeade elektritoiteskeem ülesõidu juhtimiskilbis, kasutades varasemalt väljatöötatud ning AS Eesti Raudtee taristul rakendatud tehnilist lahendust.

Teise etapiga läheb viis aastat

Teises etapis toimuks kogu ülesõidu seadmestiku moderniseerimine SIL-turvalisuse terviklikkuse tasemele vastavale tehnoloogiale ning raudtee tehnokasutuseeskirjas esitatud nõuetega vastavusse viimine (sh valge fooritule funktsionaalsuse lisamine). AS Eesti Raudtee on oma strateegias ette näinud Valga-Koidula raudteeliini täieliku moderniseerimise 2024. aasta lõpuks.

TTJA möönis, et septembriks valmiv foorisignalisatsioon ei vastaks küll täielikult raudtee tehnokasutuseeskirja nõuetele, ent võttis ettepaneku siiski vastu.

"LED- tehnoloogiale üleminek on oluline samm ohutuse tõstmiseks ning see tuleb teostada esimesel võimalusel," teatas TTJA oma seisukoha, arvestades raudteeliini hetkeolukorda ning madalat liiklussagedust.

Kui Eesti Raudtee ei suuda ka nüüd tähtajast kinni pidada, rakendub esimese etapi puhul iga ülesõidu kohta Eesti Raudteele sunniraha 600 eurot. Kui viie aastaga ei suudeta foore ka nõuetekohaseks teha, nõutakse sunniraha iga ülesõidu kohta 900 eurot.

Aettik aga ei kahtle, et seekord tähtaegadega probleeme ei tule. "Need tööd valmivad vastavalt tähtaegadele, ka hange on selleks läbi viidud," kinnitas ta.