Euroala rahandusministrid arutavad majandusliku ebavõrdsuse teemal ja tutvuvad Küprose programmijärgse ülevaatusega. Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) tutvustab ministritele ka euroala majanduspoliitika iga-aastase hindamise tulemusi.

Laiendatud eurorühmas valmistatakse ette 21. juunil toimuvat euroala tippkohtumist. Selleks võtavad ministrid kokku senised seisukohad Euroopa stabiilsusmehhanismi (ESM) lepingu muudatuste, euroala eelarveinstrumendi ja pangandusliidu edasiste arenduste üle.

Majandus- ja rahandusküsimuste nõukogus annavad finantstehingute maksustamise tõhustatud koostöös osalevad ministrid ülevaate kokku lepitud põhimõtetest, millest lähtudes direktiivi eelnõu koostatakse. Eesti ei osale tõhustatud koostöös.

Ministrid arutavad, kuidas muuta majandustegevust kliima suhtes neutraalsemaks ja milliste meetmetega saaks soodustada erasektori investeeringuid.

Tavapäraselt teavitab eesistujariik liikmesriike finantsteenuste ja pangandusliitu puudutavate eelnõude menetlemise seisust, kinnitatakse pangandusliidu tugevdamise eduaruanne ja maksunduse valdkonna arenguid kokkuvõttev aruanne Euroopa Ülemkogule.