"Selline maksustamise kord paneb vanema kaotanud lastega pered halvemasse olukorda võrreldes nende peredega, kus vanemad on lahutatud ja üks neist maksab lapse või laste ülalpidamiseks elatist," märkis Madise. Kuna elatis ei ole erinevalt toitjakaotuspensionist maksustatav tulu, siis ei mõjuta elatise maksmine lapse eest maksuvaba tulu suurust.

"Ei ole alust arvata, et lahutatud vanemate peres kasvavad lapsed vajavad maksusoodustuse näol rohkem riigi toetust kui vanemata jäänud lapsed," rõhutas Madise. "Pealegi, kui mõlemad vanemad kasvatavad lapsi koos, ei vähenda vanemate teenitud ja laste ülalpidamiseks mõeldud raha ühelgi juhul laste eest mahaarvatava täiendava maksuvaba tulu suurust," lisas ta.

Selline maksustamise kord tuleb riigikogu otsusest maksta ülalpidaja kaotanud lastele toitjakaotuspensioni ning käsitada pensione, sealhulgas
toitjakaotuspensioni, maksustatava tuluna. Kui toitjakaotuspensioni asemel makstaks näiteks toetust, oleks see tulumaksuseaduse kohaselt maksuvaba ja ei mõjutaks laste eest täiendava maksuvaba tulu mahaarvamise õigust.

"Seetõttu pöördun riigikogu poole ja juhin tähelepanu sellele, et vanema kaotanud pered on pandud täiendava maksuvaba tulu mahaarvamise õiguse rakendamisel võrreldes teiste peredega halvemasse olukorda," märkis õiguskantsler.