Esialgse kokkuleppe saavutas eesistujariik Austria ja läbirääkimistel Euroopa Parlamendi esindajatega 4. detsembril. Euroopa Parlamendi täiskogu arutab kokkulepet järgmisel nädalal.

“Saavutatud kokkulepe sillutab teed eelarve vastuvõtmisele enne aasta lõppu, juhul kui ka Euroopa Parlament seda toetab,” ütles rahandusministeeriumi asekantsler Kaie Koskaru-Nelk. “Kogu Euroopa jaoks oluliste transpordiühenduste, energiavõrkude ja digitaalsete ühenduste arendamiseks on Euroopa ühendamise rahastus vahendeid järgi järgmiseks aastaks ette nähtud 3,8 miljardit eurot. See on Baltimaadele oluline seetõttu, et teiste üleeuroopaliste ühenduste hulgas rahastatakse siit ka Rail Balticu rajamist. Meile samuti olulisi teadusuuringuid ja innovatsiooni toetatakse Horisont 2020 programmi kaudu 12,3 miljardi euroga.”

“Kokkulepitud eelarve tagab sealjuures piisavalt vahendeid ühtekuuluvuspoliitika ehk struktuurifondide väljamakseteks tuleval aastal,” lisas Koskaru-Nelk.

Järgmise aasta ELi eelarve prioriteedid on majanduskasvu ja tööhõive edendamine, noorte toetamine ja julgeoleku tagamine. Kokkuleppe kohaselt on 2019. aasta ELi eelarvega võetavate kulukohustuste kogusummaks kehtestatud 165,8 miljardit eurot ja tehtavate maksete kogusummaks 148,2 miljardit eurot. Võrreldes 2018. aastaga suurenevad kulukohustused suurenenud 3,2 protsenti ja maksed 2,4 protsenti.

Kulukohustused on õiguslikud lubadused kasutada raha tegevusteks, mille rakendamine ulatub üle mitme eelarveaasta. Maksetega kaetakse kulud, mis tulenevad käesoleva eelarveaasta ja eelnevate eelarveaastate jooksul ELi eelarvesse kirjendatud kulukohustustest.

Rubriigid

ELi 2019. aasta eelarve (miljardites eurodes)

 

Kulukohustused

Maksed

1. Arukas ja kaasav majanduskasv

80,527

67,557

- 1a. Konkurentsivõime majanduskasvu ja tööhõive tagamiseks

23,335

20,522

- 1b. Majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus

57,192

47,035

2. Jätkusuutlik majanduskasv: loodusvarad

59,642

57,4

3. Julgeolek ja kodakondsus

3,787

3,527

4. Globaalne Euroopa

11,319

9,358

5. Haldus

9,943

9,945

Erivahendid

0,577

0,412

KOKKU

165,795

148,199