Holm leiab, et idapiiri väljaehitamine on oluline, sest sellega tagatakse Eestis inimeste suurem julgeolek ja turvalisus, aidatakse kaasa ebaseaduslike piiriületuste avastamisele ja salakauba kiirele tabamisele.

"Samas teeb aga mulle muret valitsuskabinetile esitatud materjalide sisuline pool, mis ei ava valitsuskabineti liikmetele, miks on vaja välja ehitada just nimelt selline idapiir ja milline on eesmärgi saavutamiseks piirirajatiste ühe või teise lahendusvariandi efektiivsus koosmõjus maksumusega," tõdes Holm. Tema sõnul käsitlevad materjalid peamiselt ainult idapiiri väljaehitamise üht välja pakutud tehnilist lahendust ja selle maksumust.

Idapiiri asjus praegu esitatud info ei võimalda Holmi arvates valitsuskabineti liikmetel hinnata idapiiri väljaehitamise lahenduse mõju nendele probleemidele, millega idapiiri väljaehitamise vajadust põhjendatakse. Näiteks seda, kui palju on hinnanguliselt üht või teist summat investeerides või lahendust kasutusele võttes võimalik vähendada ebaseaduslikku piiriületust või salakaubandust võrreldes praeguse olukorraga.

"Rõhutan, et otsuste tegemisel ses asjas on valitsuse liikmetel seni puudunud võimalus kaaluda ja otsustada alternatiivide vahel, kuna valikuvõimalusi ei ole valitsuskabineti tasandile toodud," ütles Holm. Et alternatiivseid lahendusi pole koos nende maksumusega kabineti liikmetele esitatud, ei ole neil tema hinnangul võimalik ka teha piiri asjus sisulistest valikutest lähtuvat kaalutud ja informeeritud otsust.

"Tänases olukorras, kus on teada, et idapiiri väljaehitamine on osutunud 2015. aastal planeeritust oluliselt aja- ja rahamahukamaks, on seda olulisem, et valitsuskabineti liikmetel oleks võimalik otsuste langetamise eel teadvustada idapiiri väljaehitamise mõju ka eri variantide ja maksumuse skaalal," toonitas Holm. Sellisel juhul tekiks valitsuskabineti liikmetel võimalus hinnata kavandatavate investeeringute ja kaasnevate jooksvate kulude otstarbekust.

Üleliigne ei oleks Holmi hinnangul Eesti idapiiri väljaehitamise materjalides käsitleda ka Eesti naaberriikide idapiiri olukorda ning seda, kuivõrd Eesti välja ehitatav idapiir nendest erineb ning milliseid muutusi võivad need võimalikud erinevused põhjustada ebaseaduslike piiriületuste ja salakaubanduse kanalites.

"Et jutt on väga suurtest investeeringutest, siis palun Teid teha idapiiri väljaehitamise materjalidesse täiendused, mis avaks kavandatava idapiiri lahenduse valiku tagamaid ja põhjendusi ning esitaks ühe või teise probleemi lahendamise alternatiivid koos nende maksumuse ja efektiivsusega," ütles Holm. Samuti peab ta otstarbekaks lisada täiendatud infole ka ülevaade naaberriikide idapiiri olukorrast ning kokkuvõttes info eri meetmete hinnangulise koosmõju kohta ebaseaduslike piiriületuste, inim- ja salakaubanduse vähenemisele.