Täna saatis Herkel vabaerakondlastele kirja, milles tutvustas enda seisukohtasid ja tegi teravat kriitikat Talviku suunas. Talvikut ennast ta küll ei nimetanud, aga kirjast oli aru saada, keda Herkel mõtleb.

Talviku ja Herkeli suhted on nii halvad, et eelmisel nädalal nimetas Herkel Talvikut Che Guevaraks, Herkeli toetaja Andres Lints tuli mõni päev hiljem Talvikuga kohtuma, seljas Che Guevara T-särk.

Alljärgnevalt Herkeli kiri erakonnakaaslastele, mille ta avaldas ka oma kodulehel.

Hoiame kokku!
Vabaerakond loodi selleks, et seiskunud poliitika läbi tuulutada ja tõestada terve mõistuse erakonna elujõudu Eesti ühiskonnas laiemalt.

MAAILMAVAADE
Vabaerakond tuli sooviga muuta poliitilist kultuuri ja suletud mängureegleid viisil, mida ei saa otseselt pidada ei parempoolseks ega vasakpoolseks poliitikaks. Soovisime ja soovime ka täna erakondade riigieelarvest tuleva liigrahastamise vähendamist. Samal ajal ütlesime algusest peale, et me ei jää protestiparteiks ning traditsioonilisel ideoloogiaskaalal paigutame end tsentrist pisut paremale.

Jutt maailmavaate puudumisest leiutati oponentide poolt mõni kuu pärast 2015. aasta valimisi. Kummaline, aga sellele aitas kaasa vabade kandidaatide osalemine nimekirjas ning rahvahariduslike ilmavaateseminaride korraldamine. Tegelikult oli maailmavaate sihik paigas. Oleme rahanduses konservatiivsed, majanduses avatud, keskkonnaküsimustes säästlikud, hariduses ja kultuuris edasipüüdlikud. Kõike seda raamib demokraatia austamine, eriti võrdsete võimaluste ja puhaste mängureeglite nõue. Vabaerakond on olnud paljude mõistlike ja ettevõtlike inimeste valik.

Tõsisemast maailmavaate hägustumisest saab mu meelest rääkida alles viimasel ajal, kui kuvand hakkas kitsenema väheste protestiteemade ümber ja osa algusaegade peamotiive jäi kõrvale. Täpsemini, nad on kõrvale jäänud avalikust fookusest, kuid mitte erakonna programmist ja fraktsiooni algatustest.

Seega ei ole Vabaerakonnal tõsist maailmavaateprobleemi, probleem on näivuses. Peame pakkuma rohkem laiapõhjalist usaldust ja vähem geriljavõitleja kuvandit. Samal ajal tahame ka edaspidi pakkuda avatud platvormi kandidaatidele, kes meie peamisi väärtusi ja arusaamu jagavad, kuid ei soovi liituda erakonnaga.

MILLEKS ON VABAERAKONDA VAJA?
Vajadus Vabaerakonna järele on püsiv ja sellepärast on oluline, et peamised algpõhimõtted ei hägustu.
Kõigepealt, Vabaerakonda on vaja isikuvabaduse, demokraatia ja kodanikuühiskonna eestkostjana, et me kõik koos saaksime ehitada parema Eesti. Oleme neil teemadel teinud väga palju avanguid ja teeme veel – kuni meid kuulda võetakse.

Vabaerakonda on vaja idealistliku eeskujuna, mis ei luba poliitikat naeruvääristada ega küüniliseks kuulutada. Julgeme esile tuua probleeme, mille käsitlemine ei too kiiret kuulsust ja tähelepanu, kuid mis on olulised. Teeme Riigikogu saalis tööd isegi siis, kui teised erakonnad seda vajalikuks ei pea. Idealistlikku eeskuju annab säästmine, toiduahelate vältimine ja valmisolek nõuda samasugust lähenemist riigilt tervikuna. Lõpuks kuulub siia ka erakonna kui sellise avatud ja demokraatlik toimimine.

Vabaerakonda on vaja inimestega rääkijana ja julgustajana. Viis, kuidas me telgiga mööda Eestit ringi käisime, tuleb taastada. Ei tohi külvata hirmu või minna kaasa negativismiga, vaid ikka ja alati tuleb otsida lahendusi. Vabaerakond on jätkuvalt eheda kodanikualgatusvõime näide, oleme harjunud raskes olukorras ise hakkama saama ning oleme valmis toetama neid, kes vajavad selleks tuge ja innustust.

Vabaerakonda on vaja usaldusväärse jõuna, mis ei kaldu äärmustesse, kuid kaitseb väärtustel põhinevaid lahendusi. Sellisena oleme me rohkem tsentris kui Keskerakond ja selgemini avatud rahvusluse kursil kui IRL. Ja ühiskonna sidususe tagamisel oskame olla paremad kui sotsid. Äärmused lammutavad ühiskonda, aga meie asi on ehitada.
Ja lõpuks, Vabaerakonda on vaja tulise orana, mis ei lase teistel jääda mugavustsooni ega kõhutama riigieelarvega tagatud rahapatakatel. Lähtume sellest, et Eesti edendamiseks pole tarvis suuri ja laisku erakondi, vaid väikseid, väledaid ja loovaid.

MILLISEID MUUTUSI EESTI VAJAB?
Hoiame kokku! See tähendab ühtehoidmist ühiskonnana, ka rahvana. See tähendab ka riigiaparaadi ehk valitsemise kokkuhoidmist.
Me ei piirdu demokraatiapaketiga – see on vundamendikivi, mitte kogu hoone. Vabaerakond pakub Eestile kõigis valdkondades mõistlikke ja töökindlaid tulevikulahendusi, mis ei seostu kartellierakondlike arusaamadega poliitikast.

Konkreetsed suunad ja sammud:
1. Majandus. Kutsume ellu aktiivse riikliku majanduspoliitika, mis soodustab tootlikkuse kasvu, teadmistepõhist majandust ja Eesti edenemist globaalse konkurentsikeskkonna väärtusahelas.
2. Maksud. Hoo andmiseks ettevõtlikkusele vähendame tööjõumakse. Ütleme ka selle rehkenduse teise poole: kommertskinnisvara tuleb maksustada. Maksukoormus tervikuna ei tõuse, aktsiisid jäetakse rahule.
3. Töö. Seadustame paindlikumad töösuhted, et luua rohkem võimalusi noortele, vanemaealistele, lapsi kasvatavatele vanematele, puuetega inimestele. Pensioniiga sõltub oodatavast elueast ja tervisest, pensioni teine sammas (selle tootlikkus, halduskulud) tuleb korrastada.
4. Tervis. Tagame esmatasandi arstiabi; ravikindlustus jaguneb solidaarseks ja isikustatud osaks. Rohkem tähelepanu ennetusele. Haigekassa juhtimine patsiendikesksemaks. Toetame personaalse meditsiini platvormi ja teisi innovaatilisi lahendusi.
5. Turvalisus. Turvalisus algab hoolimisest, kaitsetahtest ja kõigi valmisolekust panustada. Vabaerakond ei nõustu vandenõuteooriatega ning tõkestab lääneliku kodanikuühiskonna aluseid õõnestava Vene narratiivi pealetungi. Sisemise ja välise turvalisuse kõrval on keskse tähendusega energiajulgeolek.
6. Rahvastik. Toetame jätkuvalt sündivust parandavaid meetmeid, sh eriti kolmanda lapse sündi. Samas leiame vahendeid hoolduskindlustussüsteemile, sest lapsed on õnnelikud just sellises keskkonnas, kus ka vanad end kindlalt tunnevad.
7. Regionaalareng. Toetame kõiki meetmeid, mis toestavad väiketalude ja muu ettevõtluse säilimist ja arengut üle Eesti. Toetame omavalitsuste ja kogukondade otsustusõigust, vastustame valitsemiskulude tõusu ja parteide diktaati.
8. Riigihaldus. Paneme piiri riigiametite paisumisele, uute ülesannete ja funktsioonide avamisele. Peatähelepanu jääb riigi põhifunktsioonide täitmisele, asendustegevused ja raiskamine juuritakse välja.
9. Seadusloome. Vähendame seadusloome mahtu. Väljatöötamiskavatsuste, aga ka kõikvõimalike arengukavade ja analüüside tegemine ei tohi olla asi iseeneses. Seisame selguse, lakoonilisuse ja terve mõistuse eest.
10. Eesti keel. Peatähtis on eesti keele kasutusala laiendamine ja kaitse. Seisame eriti eesti keele eest kõrghariduskeelena, eestikeelse teadusterminoloogia eest ja eesti keele arengu eest infotehnoloogias.
11. Teadus ja haridus. Suurendame teaduse baasrahastust, et saavutada juba ammu sihiks seatud 1% SKP-st. Haridus on mitmekesine, eestikeelne ja samas rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline.
12. Keskkond. Puhas loodus ja bioloogiline mitmekesisus on Eesti suurimaid väärtusi. Hoiame Eesti metsa! Keskkonnakaitseliste piirangute ja eraomanike õiguste vahel peab olema mõistlik tasakaal. Toetame loodusressursside keskkonnasõbralikku väärindamist.

MILLISEID MUUTUSI VABAERAKOND VAJAB?
Juba oma nimest tulenevalt peame olema hästi avatud. Tähtis on uks lahti hoida, tagada kõigi liikmete ja toetajate kaasalöömine, kui neil on selleks vähegi jaksu ja ideid.
Vabaerakond peab olema „meie“, mitte „mina“.

Konkreetsed suunad ja sammud:
1. Juhtimine peab ühendama erinevad osapooled ja vaated. Parima tulemuseni jõutakse seal, kus erinevused loovad sünergia.
2. Kiidame ja tunnustame inimeste parimaid omadusi, mitte vigu. Edu võti on meeskond ning see, kui suudame rakendada inimeste parimaid omadusi.
3. Loovlahendusi genereeritakse avatud ajutrustis, mitte ei müüda valmisseisukohana erakonnale maha.
4. Poliitika määrab suhtekorralduse sisu, mitte suhtekorraldus ei määra poliitika sisu.
5. Erinevate teemade ja kõneisikute esitlemine muutub laiapõhjalisemaks.
6. Me ei häbene oma suuremahulist tööd ja vahendame seda avalikkusele ka siis, kui vastukaja lootus on väike. Töökus võidab.
7. Taastame Nädalakirja, et tagada avatud platvorm, liikmeskonna ja toetajate teavitamise kõigist Vabaerakonna üritustest ja aktsioonidest.
8. Suhtlemisel valijaga on rääkimisoskusest veel olulisem kuulamisoskus.
9. Tõstame paremini esile säästva erakonna põhimõtte ja liikmemaksu maksjate kõrge osakaalu.
10. Seame piirkondades konkreetsed eesmärgid, koondame kandidaatide ja kampaaniaabiliste ringi ning viime läbi koolitused.

Tänuga,
Andres Herkel
www.herkel.net