Tallinna õigusdirektori Priit Lello sõnul on Tallinn seisukohal, et ringkonnakohtu otsus on vale, teatab Raepress. "Ringkonnakohus pidanuks hinnangu kujundamisel lisaks asjaõigusseadusele kohaldama ka muinsuskaitseseadust ja kaaluma muuhulgas avalikku huvi, sealhulgas kinnismälestisele, muinsuskaitsealale ja sellel paiknevatele ehitistele kohtuotsuse täitmise tulemusena tekkida võivaid kahjustusi,“ selgitas ta.

Kuivõrd vaidlusalune objekt on UNESCO maailmapärandi nimistusse kantud Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal asuv arheoloogiamälestis, pidanuks kohus otsuse tegemisel arvestama ka Eesti Vabariigi poolt ratifitseeritud arheoloogiapärandi kaitse Euroopa konventsioonist, UNESCO ülemaailmse kultuuri- ja looduspärandi kaitse konventsioonist ja UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse konventsioonist tulenevaid nõudeid ning kohustusi, tõdes linn kassatsioonkaebuses.

Tallinna ringkonnakohus kohustas 9. veebruaril Tallinna linna lammutama vanalinnas Harju tänava haljastuga piirneva ajaloolise Trepi tänava ja Nõelasilma värava juures restaureeritud rajatised.

„Kohtuotsuse täitmise tulemusena muutuks Harju tänava haljastuga harmooniliselt liituv Trepi tänava ja Nõrelasilma värava eksponeerimisala taas varemeid katvaks mullahunnikuks nagu enne restaureerimistööde algust," selgitas Tallinna kultuuriväärtuste ameti juhataja Aini Härm.

Harju tänav 30 kinnistu, mille omanik on OÜ Uranos, paikneb UNESCO maailmapärandi nimistusse kantud objektil, Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal ja arheoloogiamälestisel. 2006. aasta arheoloogiliste uuringute aruande kohaselt olid tänava lõunapoolses küljes paiknevad Harju tänav 30 ehitise müürid säilinud poole kuni ühe meetri kõrgustena. Uuringutulemuste põhjal tellis Tallinna linn muinsuskaitse eritingimused, mis nägid ette ajaloolise Trepi tänava ja Nõelasilma ümarkaarse värava taastamise ja eksponeerimise.