Rektori ametikohale võib kandideerida isik, kes on või on olnud valitud professori ametikohale. Kandidaate võivad esitada TÜ teaduskondade nõukogud, 15 TÜ korralist professorit ühiselt, TÜ üliõpilaskond, TÜ ametisolev rektor ja endised rektorid ning teiste Eesti teadusasutuste nõukogud.

Kandidaadid registreerib rektori valimiskomisjon koosseisus TÜ matemaatilise analüüsi professor Toivo Leiger (esimees), süstemaatilise usuteaduse professor Anne Kull, spordifüsioloogia professor Vahur Ööpik, riigi- ja haldusõiguse professor Kalle Merusk ja üliõpilaste esindaja Villu Uus.

Kandidaatide esitamise dokumendid tuleb toimetada TÜ akadeemilise sekretäri Ivar-Igor Saarniidu kätte hiljemalt 7. mail 2012 kell 15.00 aadressil Ülikooli 18, 50090, Tartu.

Rektor valitakse ülikooli valimiskogu poolt viieks aastaks. Valimiskogu liikmed on kõik ülikooli nõukogu ja senati liikmed, kõikide teaduskondade nõukogude liikmed ja kõik ülikooli korralised professorid ning juhtivteadurid.