Õiguskantsleri poole pöördus lapsevanem, kes jäi ilma sünnitoetuse teisest väljamaksest, kuna Järva vallavolikogu muutis 25. jaanuaril sotsiaalhoolekandelise abi andmise korraga toetuse maksmise tingimusi. Lapsevanem ise oli sünnitoetuse teise osa taotlemise ajal endiselt Järva valla elanik, kuid tema lapse elukohana on alates 2017. aasta novembrist registreeritud teine vald.

Õiguskantsler leiab, et et Järva vallavolikogu sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord pole kooskõlas põhiseaduse tuleneva õiguspärase ootuse põhimõttega. Õiguspärase ootuse põhimõttega on täpsemalt vastuolus see, et vallavolikogu kehtestas sünnitoetuse teise osa saamiseks lisatingimused neile inimestele, kellele oli varem makstud välja sünnitoetuse esimene osa.

Koigi vallavolikogu mullu 9. aprillil jõustunud sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra kohaselt maksis vald ühekordset sünnitoetust perekonnale sel juhul, kui vähemalt üks lapse vanematest oli lapse sünnihetkel rahvastikuregistri järgi Koigi valla elanik. Sünnitoetus maksti välja kahes osas – esimene osa lapse sünni registreerimisel ja teine osa lapse üheaastaseks saamisel, kui vähemalt üks vanematest oli endiselt Koigi valla elanik.

Mullu 21. oktoobril ühines Koigi vald kuue omavalitsusega ning tekkis uus omavalitsus nimega Järva vald. Järva vallavolikogu võttis 25. jaanuaril vastu uue määruse, millega muudeti mõned sünnitoetuse saamise tingimused senistele Koigi valla elanikele rangemaks. Uute määruste andmisel peab omavalitsus aga silmas pidama, et seni kehtinud suhteid tuleb muuta õiguspäraselt ja muu hulgas tuleb arvesse võtta õiguspärase ootuse põhimõtet.

Järva valla määruse järgi makstakse sünnitoetus välja samuti kahes osas, kuid teise osa saamiseks peab: laps olema saanud üheaastaseks ning vähemalt üks vanem ja ka laps olema rahvastikuregistri järgi elanud Järva vallas alates lapse sünnist kuni toetuse taotlemise päevani. Järva vald keeldus avaldajale 2018. aasta aprillis sünnitoetuse teist osa välja maksmast, sest avaldaja laps ei olnud enam rahvastikuregistri järgi Järva valla elanik.

Koigi valla elanikule makstava sünnitoetuse teine osa oli 330 eurot. Pärast toetuse tingimuste muutmist jäi avaldaja sünnitoetus kaks korda väiksemaks, kui algsete sünnitoetuse maksmise tingimuste säilimisel oleks saanud ehk 650 euro asemel sai ta 320 eurot. Niisiis riivab toetuse teise osa väljamaksest ilmajäämine intensiivselt inimese õiguspärast ootust.

Järva valla selgituse kohaselt muudeti sünnitoetuse saamise tingimusi selleks, et ühtlustada ühinenud omavalitsustes kehtinud sünnitoetuste saamise tingimused. Sünnitoetuse tingimuste muutmise eesmärk võis olla ka valla soov maksta toetust edaspidi vaid neile vallaelanikele, kelle peres kasvav laps on samuti valla elanik ehk kelle seotus vallaga on tugevam.

Järva vallavalitsus kinnitas, et uuendas menetlust, vaatas andmed ja taotluse uuesti läbi ning sünnitoetuse teine osa makstakse taotlejale välja.