Tänasel linnavalitsuse pressikonverentsil ütles Toompere, et kriisi reguleerimine on mupo uus ülesanne ning käivitamine võtab palju ressurssi.

Toompere sõnul on tulevikus igas Tallinna linnaosas 2-4 ametnikku, suuremates linnaosades juba lähitulevikus. "Konkurssidel on kokku esitatud juba üle 60 avalduse, kandideerijate seas on palju politseinikke, ka minu endisi õpilasi".

Kriisi reguleerimise kohustus tuleb Toompere sõnul mupole osaliselt üle Tallinna kommunaalametist. "Alates 01.01. on meie koosseisus kolm ametikohta kes hakkavad selle teemaga tegelema. Lisaks, kuulutame lähipäevadel välja konkursi MUPO juhataja asetäitja (osakonna juht) leidmiseks ja tema jääb otseselt seda teemat kureerima. Edaspidi jääbki MUPOsse üks juhataja asetäita, kelle esmaseks tööülesandeks saab olema kriisireguleerimise teenuse käivitamine ja juhtimine. Varem tegeles kogu selle teemaga Kommunaalamet nüüd oleme selle jaganud. Kui oleme täitnud vastavad ametikohad, siis hakkame ka reaalselt Kommunaalametilt funktsioone üle võtma," selgitas Toompere Delfile.

Kriisireguleerimisega tegelemiseks loodi MUPOsse kolm ametikohta. Kaks ametikohta loodi ühe juhataja asetäitja koondamise tulemusel ja üks anti üle kommunaalametist. Uus MUPO juhataja asetäitja jääb juhtima kogu kriisireguleerimise valdkonda ja saab ametinimetuseks juhataja asetäitja-osakonna juht. Kriisiladu ehk hulk tehnilisi vahendeid, kaitsevahendeid jms anti mupole üle tasuta.

Toompere lõpetas 2005. aastal Tartu ülikooli õigusteaduskonna. Ta töötas alates 1. augustist mupo juhataja asetäitjana ning alates 1. jaanuarist 2017 täidab ameti juhataja ülesandeid. Ta on töötanud sisejulgeoleku valdkonnas üle 30 aasta ning on õpetanud politseikolledžis tulevasi korrakaitsjaid.

Mupo eelmine juht Raik Saart vabastati teenistusest 31. detsembrist 2016 tema enda algatusel.

Mupole lähevad üle:
- Tallinna riskianalüüsi ja Tallinna kriisireguleerimise plaani läbivaatamine ja koostamine;
- elutähtsate teenuste osutajate poolt koostatud toimepidevuse riskianalüüside ja toimepidevuse plaanide
läbivaatamine, nende vastavuse kontrollimine ning kinnitamine;
- elutähtsate teenuste toimepidevuse korralduse seisust ülevaadete koostamine ja läbivaatamine;
- elutähtsate teenuste kirjelduste ja toimepidevuse nõuete kehtestamine;
- hädaolukorra lahendamise plaani koostamine (hädaolukorra seaduse eelnõu vastuvõtmisel) elutähtsa teenuse raskete tagajärgedega või pikaajalisest katkestusest põhjustatud hädaolukorra lahendamiseks;
- elutähtsate teenuste osutajate poolt määratud töötajate nõustamine toimepidevuse riskianalüüsi
ja plaani koostamisel;
- ettepanekute, seisukohtade, arvamuste ja märkuste esitamine riigiasutuste poolt koostatud
kriisireguleerimise valdkonna seaduste ja õigusaktide eelnõude kohta;
- kriisireguleerimise valdkonnaga seotud õigusaktide eelnõude ettevalmistamine ja menetlemine;
- kriisireguleerimise struktuuriüksuste valmisoleku tagamine ja tööplaanide koostamine ning koosolekute ettevalmistamine,
protokollimine ja teabevahetuse korraldamine;
- koostöö korraldamine Päästeliiduga.

Kommunaalametile jäävad:
- side tagamine elutähtsa teenuse mõistes abitelefoni ning võrguvaldajatega ja teiste teenuste osutajatega;
- Päästeametiga sõlmitud halduslepingu lisa haldamise, järelevalve ja infovahetuse korraldamine;
- järelevalve teostamine elutähtsate teenuste toimepidevuse tagamisel (hädaolukorra seaduse eelnõust tulenev kohustus);
- riskikommunikatsiooni korraldamine elutähtsate teenuste raskete tagajärgedega või pikaajalisest katkestustest põhjustatud hädaolukorra puhul
- elutähtsate teenuste korraldaja poolt elutähtsate teenuste osutajatele õppuste ja koolituste ettevalmistamisel ja läbiviimisel osalemine;
- osalemine üldhuvi teenuste toimepidevuse tagamisel;
- elektrienergia varustuse taastamine Tallinna linna elutähtsate, avalike ja muude teenuste osutamisega seotud prioriteetsetel objektidel;
- koostöö linna- ja riigiasutustega;
- osalemine Viini linna poolt asutatud koostöövõrgustiku koordinatsiooninõukogu töö korraldamisel ja rahvusvaheliste kriisireguleerimisalaste konverentside
ettevalmistamisel ja läbiviimisel.